چاوره ش

چاوره ش

چشم هاى سیاه تو
خاورمیانه ى دوم است؛
یک دنیا براى تصرفش
نقشه مى کشند
و من ..
سرباز بى چاره اى که
در مرز پلک هاى تو
جان مى دهم

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب با موضوع «محموددولت آبادی» ثبت شده است


آدمیزاد  فقط با آب ،نان و هوا 
نیست که زنده است ، این را
دانستم  و می دانم که 
آدم به آدم است که زنده است ،
 آدم به عشق آدم است که زنده است !

"محمود دولت آبادی " 


پ.ن1:
از عشق سخن گفتن 
برای آدمی 
هنوز خیلی زود است 
خیلی زود 

" حسین پناهی"

پ.ن2:
نیرو و شایستگی تحسین می آفریند ، نه عشق . 
شکنندگیِ انسان است که عشق را پدید می آورد .
 اما شکنندگی کافی نیست .
 اتکا به خود و با فاصله به خود نگریستن باید آن را تکمیل کند ...


"لنا آندرشون"