چاوره ش

چاوره ش

چشم هاى سیاه تو
خاورمیانه ى دوم است؛
یک دنیا براى تصرفش
نقشه مى کشند
و من ..
سرباز بى چاره اى که
در مرز پلک هاى تو
جان مى دهم

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب با موضوع «ایرج جنتی عطائی» ثبت شده است


مثل پروانه ای در مشت 

چه آسون میشه 

ما رو کشت ...


"ایرج جنتی عطایی"