چاوره ش

چاوره ش

چشم هاى سیاه تو
خاورمیانه ى دوم است؛
یک دنیا براى تصرفش
نقشه مى کشند
و من ..
سرباز بى چاره اى که
در مرز پلک هاى تو
جان مى دهم

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب با موضوع «عرفان نظر آهاری» ثبت شده است


بوی اسب می دهی 

بوی شیهه ، بوی دشت 

بوی آن سوار را 

او که رفت و هیچ وقت برنگشت...


"عرفان نظر آهاری"