چاوره ش

چاوره ش

چشم هاى سیاه تو
خاورمیانه ى دوم است؛
یک دنیا براى تصرفش
نقشه مى کشند
و من ..
سرباز بى چاره اى که
در مرز پلک هاى تو
جان مى دهم

طبقه بندی موضوعی

۲ مطلب با موضوع «مژگان عباسلو» ثبت شده است


چشم‌هایت عقیق اصل یمن

گونه‌ها قاچِ سیبِ لبنانی


تو بخندی شکسته خواهد شد 

قیمت پسته‌های کرمانی! 


"علیرضا آذر"


چه گوشواره ای از

بوسه های من خوش تر

که دانه دانه نشیند

 به لاله ی گوشت

گریز و گم شدن 

ماهیان بوسه ی من

خوش است در خزه مخمل 

بنا گوشت

ترنمی است 

در آوازهای پایانی

که وقت زمزمه

 از سر برون کند هوشت


"حسین منزوی"


پ.ن:

می بوسمت  !!

چه فرق می کند ، پشت گوشی...

یا پشت گوش !

پرنده

روی سیم هم..

پرنده است !


"مژگان عباسلو"