چاوره ش

چاوره ش

چشم هاى سیاه تو
خاورمیانه ى دوم است؛
یک دنیا براى تصرفش
نقشه مى کشند
و من ..
سرباز بى چاره اى که
در مرز پلک هاى تو
جان مى دهم

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب با موضوع «بهار قهرمانی» ثبت شده است


آنچه از شانه هایت می روید

خشخاش نباشد

تاک است!

که وابستگی دارد ...


"بهار قهرمانی"